AVISO LEGAL

  1. TITULARIDADE 

 En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Daniel Portela Macua, en calidade de titular da Web acontravento.gal, pon a súa disposión os  datos identificativos:

DENOMINACIÓN SOCIAL: Daniel Portela Macua

NIF: 77011521T

DOMICILIO SOCIAL: Diego Antonio González 16, 36789, A Guarda (Pontevedra)

CONTACTO: info@acontravento.gal

  1. OBXECTO

Toda persoa que acceda ao sitio web acontravento.gal comprométese a coñecer e cumprir o expresado no presente texto, así como nos demais Avisos Legais, Política de Privacidade, Política de Cookies, e Termos de Uso, postos a disposión polo titular da web nos diferentes enlaces. Daniel Portela Macua resérvase o dereito a modificar a información contida na web sen a obrigación de preavisar aos usuarios de ditas obrigacións. Enténdese como suficiente a súa publicación nesta mesma web.

  1. CONDICIÓNS DE USO

3.1. ACCESO AO SITIO WEB

O acceso a web acontravento.gal é gratuito, a excepción dos custos de conexión a través da rede suministrada polo proveedor de acceso contratado polo usuario

3.2. NORMAS DE UTILIZACIÓN DO SITIO WEB

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos Contidos que acontravento.gal ofrece, e anon empregalos para:

– a realización de pedidos falsos ou fraudulentos, facendo un uso desta Web unicamente para consultas ou pedidos legalmente válidos.

– incurrir en actividades ilicitas, contrarias a moral, a boa fe, ao orde público, a lexislación vicente, e ao contido no presente Aviso Legal.

– difundir contidos ou propaganda de carácter racista, sexista, xenófoba, homófoga, pornográfica, ou contraría aos dereitos humanos.

– a introducción intencionada de virus, troyanos, ou calquera outro material teconolóxicamente dañino que poida provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de acontravento.gal, dos seus proveedores, ou de terceiras persoas.

En definitiva, o Usuario obrígase e comprométese a non utilizar os Contidos deste Web con fins ou efectos ilicitos, proibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de algunha forma poida danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utlización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propio ou contratado por Daniel Portela Macua, de outros usuarios ou de calquer usuario de Internet.

O Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros, calquera tipo de materil e información contido nesta páxina web, tales como datos, contidos, mensaxes, debuxos, arquivos de son e imaxe, fotografías, textos, software, iconos, logotipos, ou calquera outro material ao que teña acceso como Usuario, carecendo esta enumeración de carácter limitado.

Igualmente, de conformidade con todo o anterior, o Usuario non poderá reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa aturización escrita e explicita de Daniel Portela Macua.

O Usuario deberá absterse de obter os Contidos empregando para tal fin medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, téñanse posto a súa disposición ou téñanse indicado nas páxinas Web onde se atopan os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet para tal efecto.

O Usuario obrígase a manter indemne a Daniel Portela Macua ante calquera posible reclamación, pena ou sanción que poida vir obrigada a soportar como consecuencia do incumprimento por parte do Usuario de calqueira das normas de utilización antes indicadas, reservándose ademais Daniel Portela Macua o dereito a solicitar a indemnización por danos e perxuizos que corresponda.

3.3. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

O acceso do Usuario ao sitio web non implica para Daniel Portela Macua a obrigación de controlar a ausencia de virus ou de calqueira outro elemento infomático dañino. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos dañinos.

Daniel Portela Macua non se responsabiliza dos danos producidos no sofware e equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a utilización dos servizos ofrecidos no sitio web, así como tampouco dos producidos polos fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións.

Daniel Portela Macua non garantiza a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso a Web, os seus Contidos, nen que estes se atopen actualizados, aínda que realizará os maiores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizalos. Polo tanto, Daniel Portela Macua non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario como resultado de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

Daniel Portela Macua exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda índole que poidan deberse a falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Web e dos Contidos, e ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios puidesen atribuir a Web e aos Contidos.

3.4. LINKS A OUTRAS PÁXINAS WEB

Este sitio pode conter enlaces a outras páxinas webs, redes sociais e materiais de terceiros. Estes enlaces son proporcionados a efectos meramente informativos e Daniel Portela Macua non ten control sobre o contido de ditas páxinas web ou materiais. En consecuencia, Daniel Portela Macua non se fai responsable dos danos producidos pola calidade, desactualización, indispoñibilidade, erros ou inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados.

3.5. CALIDADE DA PÁXINA

Considerando o entorno dinámico e cambiante da información e servizos que se subministran por medio da Web, Daniel Portela Macua realiza o seu millor esforzo, pero non garantiza a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos.

A información contida nas páxinas que compoñen esta Web só ten carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nen teñen carácter de compromiso vinculante ou contractual.

Daniel Portela Macua exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información, así como polos posibles erros ortográficos que poidan conter os documentos e gráficos da Web. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

3.6. DISPOÑIBILIDADE DOS CONTIDOS

A prestación do servizo da Web e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. Daniel Portela Macua, non osbstante, queda autorizado para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo da Web e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando sexa posible, Daniel Portela Macua avisará previamente da terminación ou suspensión da Web.

3.7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web acontravento.gal e a marca Acontravento pertencen a Daniel Portela Macua, e en consecuencia queda totalmente proibido o seu uso sen a súa previa autorización expresa e por escrito.

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos da Web (incluíndo os productos, deseños, textos, imaxes,  gráficos, iconos, fotografías e outros contidos audiovisuais ou sonoros, así como o dereito sui generis sobre a base de datos), o seu diseño gráfico, os signos distintivos  (marcas e nomes comerciais), así como os ditintos elementos que integran o sitio corresponden a Daniel Portela Macua, e só Daniel Portela Macua dispon do dereito de uso e explotación dos mesmo, e en tal sentido constitúen obras protexidas pola lexislación de propiedade intelectual e industrial vixentes, tanto estatal como doutras xurisdiccións.

O uso do sitio web polo usuario non supón de ningunha maneira a cesión de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial sobre o mesmo, os seus contidos e /ou os signos distintivos. A tal efecto, mediante o presente Aviso Legal, e salvo en aqueles supostos nos que está legalmente permitido, queda expresamente proibido ao usuario a reporducción, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/ou reutilización de todo ou parte do contido do sitio web.

Queda totalmente proibido copiar e modificar de forma total ou parcial os productos, deseños, textos, imaxes, gráficos, iconos, marca e outros contidos visuais. Neste sentido, o contido do sitio web non poderá ser utilizado nen reproducido nen total nen parcialmente en ningunha aplicación ou páxina web, non poderá ser estampado en ningún producto físico nen tampouco poderá ser copiado, reproducido, modificado, utilizado ou distribuido con fins comerciais.

A vulneración dos dereitos de Daniel Portela Macua dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

3.8. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións ríxense e interpretan dacordo coa lei española. No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou reclamación entre as partes en relación co cumprimento ou Co contido do presente Aviso Legal, as partes acordan someter a decisión do asunto plantexado aos Xulgados e Tribunais competentes.

3.9. MODIFICACIÓN DO AVISO LEGAL

Coa fin de mellorar as prestacións da Web, Daniel Portela Macua resérvase a facultade de efectur, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na Web, da configuración e deseño deste e do presente Aviso Legal, así como de calquera outra condición particular. Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións nas que acceda a Web.

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a millor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información.

ACEPTAR
Aviso de cookies